Privacy Statement

Uw gegevens

De Stichting ‘kLEEF! legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden en activiteiten, die uitgevoerd worden in het Roparunhuis Auke van der Veen, en voor activiteiten die samenhangen met fondsenwerving t.b.v. deze werkzaamheden en activiteiten.

Alle aan ons toevertrouwde gegevens worden door ons zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Indien het voor de werkzaamheden noodzakelijk is om gegevens aan derden, zoals bv. drukkers, ter beschikking te stellen worden alleen die gegevens verstrekt die voor de verwerking noodzakelijk zijn. Wij sluiten met deze partijen overeenkomsten om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen.

U heeft volgens de wet een aantal rechten, nl. “recht op inzage”, “recht op rectificatie” en “recht op vergetelheid”. Het recht op inzage houdt in dat ‘kLEEF! desgevraagd inzicht zal geven in welke gegevens ‘kLEEF! van u verwerkt en hoelang ze die bewaard worden. Het recht op rectificatie betekent dat de betrokkene het recht heeft om zijn gegevens door ‘kLEEF! te laten wijzigen of aanvullen en het recht op vergetelheid houdt in dat ‘kLEEF! iemands persoonlijke gegevens moet verwijderen als deze persoon hierom vraagt, mits er voor deze gegevens geen wettelijke minimale bewaartijd bestaat.

Indien u aanspraak wenst te maken op een van deze rechten, kan contact opgenomen worden met de secretaris van het bestuur via secretariaat@stichtingkleef.nl. Indien u van mening bent dat uw rechten door kLEEF geschonden zijn of dat uw aanspraak op uw rechten niet correct is afgehandeld bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het Privacy beleid wordt gepubliceerd op de website. Het Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. U wordt aangeraden om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.