Dineren voor Stichting ‘kLEEF!

Walking Summer Dinner op maandag 24 juni 2019: heerlijk dineren voor Stichting ‘kLEEF!. Graag nodigen wij u uit om aan dit diner deel te nemen. Lees hier verder.

Financiën

De Stichting ‘kLEEF is een vrijwilligers organisatie en geheel afhankelijk van giften en donaties van sponsors, fondsen en donateurs. Bij het opstellen van de begroting wordt enerzijds de grootste voorzichtigheid in acht genomen wat betreft uitgaven, anderzijds is ook het beleid dat de uitgaven een voorwaarde zijn om de kwaliteit van dienstverlening aan onze gasten te behouden, waar mogelijk te verbeteren en voor hen nieuwe initiatieven te ontplooien.

Het bestuur is van mening dat een belangrijk deel van de exploitatie voor meerdere jaren gegarandeerd moet zijn. Dit om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen. Daarom is door het bestuur besloten een continuïteitsreserve te vormen ter grootte van circa tweemaal de jaarlijkse exploitatiekosten. Per ultimo 2016 voldoen wij aan deze norm.
In de continuïteitsreserve is vastgelegd
- een reservering voor tweemaal de exploitatiekosten
- een reservering voor vervanging inventaris. Inmiddels is de gehele inventaris na ruim 12,5 jaar nagenoeg afgeschreven en zal vernieuwing van (een deel) de inrichting binnen afzienbare tijd aan de orde zijn.

Het jaar 2016 hebben wij afgesloten met een tekort van € 4.255,00

Financiële stand van zaken per mei 2017
In de eerste helft 2017 merken wij dat er minder sponsorgelden ter beschikking worden gesteld door met name het bedrijfsleven, maar ook door fondsen en particulieren.
Als deze trend zich voortzet dan verwachten wij voor geheel 2017 een tekort op onze begroting.


Klik hier voor de jaarrekening 2017.