Beleidsplan

INLEIDING

Als mensen te horen krijgen dat ze kanker hebben voelen ze zich vaak nog niet ziek. Maar de diagnose zet het leven wel op zijn kop, niet alleen voor degene die kanker heeft, maar vaak ook van de directe omgeving. Onderzoek en ingrijpende behandelingen beheersen aanvankelijk het bestaan. De wereld draait door maar jouw leven staat als het ware even stil.

Ons inloophuis is er voor mensen met kanker, voor, tijdens en na de behandelingen en staat open voor iedereen uit Apeldoorn en directe omgeving (Gemeente Apeldoorn, dorpen en Vaassen). Het huis biedt ruimte en tijd om stil te staan bij alles wat iemand overkomen is. Er is aandacht voor verhalen van mensen, verhalen van ontreddering en onzekerheid. Ons huis is een open huis waar mensen de gelegenheid krijgen elkaar te ontmoeten, een huis waar men verdriet, angst en ook boosheid kan delen. Ook goed nieuws kan gevierd worden.

Het is ook een huis waar men deel kan nemen aan activiteiten, waarbij men even los is van de omstandigheden. Bij voorbeeld schilderlessen volgen, een massage krijgen of gewoon even komen koffie drinken.

Het inloophuis is een plek waar mensen in hun eigen tempo en op hun eigen manier een vorm kunnen zoeken om verder te gaan en zo een nieuwe balans te vinden in een veranderende situatie. Waar mensen hun eigen veerkracht opnieuw ontdekken en op die manier na verloop van tijd het inloophuis definitief achter zich kunnen laten om het gewone leven weer op te pakken.

Maar soms zijn de vooruitzichten niet goed. En komt de rouw en het verdriet over een leven zonder toekomstperspectief. En ook dan zijn wij er om steun en aandacht te geven.

Niet alleen mensen die ziek zijn (of geweest) kunnen voor steun in ons huis terecht. Naasten, bijvoorbeeld partners, kinderen waarvan een van de ouders kanker heeft, broers, zussen, mantelzorgers, ouders die een (volwassen) kind met kanker hebben, maar ook nabestaanden zijn van harte welkom.

ALGEMEEN
Stichting ‘kLEEF! is opgericht 28 januari 2003 en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 08113180. De Stichting heeft een ANBI status RSIN nr. 8118.49.892 .

Stichting ‘kLEEF! heeft als doelstelling mensen met kanker en hun naasten te ondersteunen bij het optimaal houden van hun kwaliteit van leven

‘kLEEF! is een vrijwilligersorganisatie. De organisatie bestaat voor het overgrote deel uitvrijwillige medewerkers o.l.v. een directeur en coördinator die in verschillende rollen werken in het Roparunhuis Auke van der Veen

Een dertigtwintigtal gastvrouwen en gastheren zijn er voor de eerste opvang van de gasten. Ze bieden een luisterend oor, verzorgen koffie en thee voor de gasten en hebben een belangrijke signaalfunctie.

Daarnaast is er een aantal raadsvrouwen. Zij voeren individuele gesprekken met gasten en geven leiding aan de diverse gespreksgroepen.(jonge mensen met kanker, partners en nabestaanden)

Er werken zo’n 30 docenten/activiteitenbegeleiders in het huis. Ze leiden cursussen/workshops. Dat kan in groepsverband maar ook individueel zijn.

Tevens werken vrijwilligers in de ICT en facilitaire zaken.

Naast deze groep vrijwilligers werken er nog een aantal professionals vanuit andere organisaties bij ons. Onder meer: Oncologisch verpleegkundige en mammacare verpleegkundige. Zij hebben een spreekuur in het huis. Daarnaast kan men met een financieel adviseur afspraken maken.

BESTUUR
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 5 personen. De profielen van de bestuursleden zijn in een afzonderlijk document vastgelegd.

Het bestuur heeft naast haar taken ook een maatschappelijke verantwoording gelet op de inkomsten van de stichting: sponsoring, bijdragen, (project)subsidies, ‘kLEEF!genoten; er zal in toenemende mate om beleid en duidelijke cijfers gevraagd worden. Bij erkenning dat inloophuizen een functie in de keten hebben door overheid (WMO) dan wel voor zorgverzekeraars zal duidelijkheid en transparantie nodig zijn.

PLAATS INLOOPHUIS IN DE KETEN
Een inloophuis als ‘kLEEF! verleent psychosociale ondersteuning. Dit is een koepelterm die betrekking heeft op ondersteuning die gericht is op emotionele en praktische ondersteuning bij (relatief) eenvoudige problemen van psychische en sociale aard.

Het absolute aantal mensen dat jaarlijks de diagnose kanker krijgt is de afgelopen jaren toegenomen, thans rond 105.000 patiënten per jaar. Omdat kanker een ziekte die verhoudingsgewijs veel bij oudere mensen voorkomt, zal het aantal patiënten de komende jaren toenemen als gevolg van de vergrijzing. Getalsmatig zou de verwachting zijn dat een toenemend aantal oudere mensen een beroep zou doen op ondersteuning door een inloophuis.

In verschillende rapporten worden uiteenlopende percentages genoemd voor behoefte aan psychosociale zorg en ondersteuning. Overheid en zorgverzekeraars streven naar meer eenheid in behandeling en bekostiging van de psychosociale zorg bij ernstige somatische aandoeningen en specifiek bij kanker. Hierin valt op dat het werk van inloophuizen in het algemeen nog niet bij iedereen van onze doelgroep bekend is.

Naast de pure inloopfunctie, zomaar komen praten, zonder afspraak, met een kopje koffie komen steeds meer gasten gericht naar het huis voor een activiteit of een gesprek op afspraak. Gasten komen soms een kortere periode, de gasten zijn jonger en gaan na verloop van tijd weer elders hun emplooi zoeken en aan het werk. Ook is deze groep druk met hun eigen sociale omgeving (kinderen, ouders en vrienden, maar ook cultuur, sport etc.).

Samenwerking en contact met aanpalende organisaties heeft de volle aandacht. Dat geldt voor contacten met het Gelre ziekenhuis, huisartsen, maatschappelijk werk. Maar ook met de wijk regisseur, de Kap, het Hospice, het palliatief Netwerk en met andere inloophuizen in het land.

Er blijft in ‘kLEEF! een continue instroom van nieuwe gasten. Het aantal gasten neemt gestaag toe, fluctueert wel naar leeftijd, de ernst van de ziekte en de gevraagde vorm van de ondersteuning. Ook zien we toename van nieuwe gasten voor groepen (éénmalig) rond een thema.

De bekendheid van ons huis en onze Stichting is de afgelopen jaren gegroeid. Veel mensen zeggen ‘kLEEF! te kennen of ervan gehoord te hebben, maar niet iedereen heeft behoefte aan ondersteuning of men zoekt ondersteuning op andere plekken/manieren. Landelijk ontstaan ook online systemen voor e-health en zelfredzaamheid.

Het inloophuis heeft inmiddels een plaats verworven in de zorgketen.

GASTEN
‘’De gast’’ bestaat niet, onze doelgroep is divers en de vragen en behoeftes van de gasten kunnen verschuiven. Over het algemeen zijn de gasten ouder dan 50 jaar en het overgrote deel daarvan is vrouw. We zien wel verschuivingen qua leeftijd en qua vraag.

Er komen meer jongere gasten en er is meer vraag naar individuele contacten zoals gesprekken met de raadsvrouwen, maar ook naar massages, schoonheid behandelingen.

Er komen (erg) zieke mensen in huis. Mensen die volop in behandeling zijn, en vaak erg zware behandelingen moeten ondergaan. Of mensen die uitbehandeld zijn en niet meer beter worden.
Vaak horen we van gasten dat ze bijna dagelijks naar het ziekenhuis moeten voor chemo/bestraling/een gesprek/een scan/bloedprikken etc. Ze komen dan toch nog tussendoor, als het lukt, naar ons inloophuis. Ziek zijn kost heel veel tijd en heel veel energie.

Er lijkt een toename in specifieke vragen naar lotgenoten contact, persoonlijke gesprekken. Gasten vragen geregeld om een gesprek met een lotgenoot die in dezelfde situatie verkeert. (bv spreken met iemand die ook een stoma heeft, of met iemand die niet meer beter wordt of met een gast die dezelfde vorm van kanker heeft). Onze raadsvrouwen nemen de organisatie van deze contacten op zich.

Er lijkt enige verschuiving van grotere groepsactiviteiten naar meer individueel gerichte activiteiten op afspraak (massages, raadsvrouwen schoonheidsspecialistes, bewegen). Voor een overzicht van de huidige activiteiten verwijzen wij u naar onze website www.stichingkleef.nl Mensen zijn druk, maken hun eigen planning, zitten vol met afspraken cq behandelingen. ‘kLEEF! moet in dit programma in te passen zijn. Mensen willen zich minder graag voor langere tijd vastleggen. Kiezen wat vaker voor kortdurende activiteiten. De intensieve behandeling die veel gasten krijgen maakt het lastig om aan een wekelijkse activiteit deel te nemen. Ze hebben al zo veel aan hun hoofd en al die behandelingen kosten veel energie.

Gasten die klaar zijn met hun behandeling, met wie het goed gaat stimuleren wij om het huis te verlaten. Daarnaast zien we dat jonge mensen uit zichzelf sneller het huis verlaten. Ze komen op een gerichte activiteit af (bv massages) en stoppen zelf als het beter gaat, en als ze weer aan het werk gaan. De grote groep ernstig zieke mensen alsmede de gasten die niet meer behandeld worden goed opgevangen en begeleid door onze medewerkers (GVGH en docenten).

Veel gasten bezoeken het inloophuis voor een van de twee spreekuren t.w. het oncologisch spreekuur nazorg en het spreekuur mamma care. Onderzocht moet worden of deze spreekuren, gezien de grote vraag, uitgebreid kunnen worden zowel in aantal te behandelen aanvragen als in diversiteit

Bij onze gasten, die te ziek zijn om ons huis te bezoeken stopte tot nu toe dan het fysieke contact. In het verleden zijn er incidenteel vragen geweest van gasten en externe patiënten of wij hen thuis konden bezoeken. Deze wensen zijn toen ingewilligd.

Andere organisaties voeren deze hulpverlening thuis wel uit maar dan vooral gericht op de medische en terminale zorg. In Apeldoorn is er weinig aanbod om ernstig zieke mensen thuis te ondersteunen op het gebied van zingevingvragen en geestelijk begeleiding. Daarom is in januari 2017 gestart met een ambulant team. Twee geestelijk begeleiders gaan mensen, op verzoek, thuis bezoeken. Zij kunnen gesprekspartner zijn wanneer men behoefte heeft met een buitenstaander te spreken over alles wat men bezig houdt als men niet meer beter wordt.

De doelgroep bestaat in eerste instantie uit gasten uit ons huis die te ziek zijn om het inloophuis nog te bezoeken. Maar ook mensen die niet tot ons gastenbestand behoren kunnen een beroep doen op deze dienstverlening van ‘kLEEF!

DOELGROEP OP LEEFTIJD
De groep gasten kunnen we in globaal 4 leeftijdsgroepen indelen, die allen een specifieke benadering moeten krijgen op grond van onderling afwijkende mogelijkheden, vragen, behoeften en problemen:

= 30- tot 45 jarigen
= 45- tot 60-jarigen
= 60- tot 75-jarigen
= 75-plussers

Natuurlijk zijn ook jonge gasten(onder de 30 jaar) van harte welkom in ons huis. Dit is een kleine groep. Ook kinderen met een zieke ouder zijn welkom. Vragen van kinderen/jongeren zullen we zo goed mogelijk, op maat, beantwoorden. Zo kunnen ze terecht bij onze raadsvrouwen maar we kunnen ook creatieve of ontspannende activiteiten op verzoek aanbieden (schilderen/tekenen, kinder yoga).

Leeftijdsgroep 30 – 45 jaar
De leeftijdsgroep 30 tot 45 jarige is een speciale groep. Dit zijn veelal “jonge” mensen die geconfronteerd worden met kanker. Waarom een speciale groep voor jonge mensen?
Voor jonge mensen zijn vragen rond werk, relatie en intimiteit heel actueel. Sommigen zijn alleenstaand of wonen samen. Anderen zijn bezig met een kinderwens of hebben een jong gezin. De diverse situaties roepen uiteenlopende vragen op. Ervaringen uitwisselen, luisteren en elkaar inspireren is de bedoeling van deze ontmoetingen. De ervaring leert dat deze leeftijdsgroep eerder kiest voor individuele of groepsgesprekken. Maar in deze leeftijdscategorie kwamen ook veel vrouwen af op onze inloopochtend voor borstkanker. Ze komen gericht, op een thema en om andere lotgenoten te ontmoeten die in dezelfde situatie zitten. Deze leeftijdsgroep is een beperkt deel van onze gasten populatie.

Leeftijdsgroep 45-60 jaar
In 2016 viel meer dan 50 procent van onze nieuwe gasten in deze leeftijdscategorie. Mensen jonger dan 60 jaar zijn over het algemeen nog aan het werk, ze hebben kinderen (pubers, soms jonger), sociale contacten en vaak nog ouders. Deze gasten komen geregeld heel gericht naar ons huis. Hun vraag/behoefte gaat vaak uit naar ontspannende activiteiten (massages, yoga, Chi Neng e.a), bewegen (weer in conditie komen), individuele gesprekken op afspraak met een raadsvrouw.
Deze groep is druk (voor mensen met kanker gaat het leven gewoon door, hun werk, zorg om hun kinderen) kritisch en gebruikt internet en social media om te onderzoeken waar ze wat voor hun gading kunnen vinden. Wekelijkse schilderlessen of andere creatieve activiteiten zoals breien, kleuren, boetseren lijken (in zijn algemeenheid) wat minder aan deze groep besteed. Ze komen gericht op een deel van ons aanbod af en hebben soms hele specifieke vragen.

Leeftijdsgroep 60-75 jarigen
De 60 tot 75 jarigen is een zeer diverse groep Ze doen mee aan de meeste van de door ons aangeboden activiteiten. We zien ze bij de massages, bij de schoonheidsspecialisten, de yoga, de Chi Neng, maar ook bij het koor, het schilderen, het creatief kleuren en het bewegen. Ook zijn deze gasten vertegenwoordigd in gespreksgroepen en bij de individuele gesprekken met de raadsvrouwen.

75 plussers
Gasten die 75 jaar of ouder zijn bezoeken ons huis meestal alleen voor de activiteiten zoals massages, yoga, schilderen, maar ook gesprekken en de inloop.

DOELGROEP OP TUMORVORM
Naast de algemene en leeftijdsgerichte activiteiten organiseren we ook activiteiten gericht op een bepaalde vorm van kanker en de daarbij komende specifieke vragen en/of problemen. Ook dat kan zowel individueel als groepsgewijs (lezingen bv.) plaatsvinden.

Voor sommige vormen van kanker worden incidentele activiteiten georganiseerd. Afhankelijk van de behoefte van onze (potentiele) gasten kunnen wij met onze organisatie snel inspelen op de vraag. Ook zien we uit zo’n incidentele activiteit soms een nieuwe groepsactiviteit ontstaan

Twee jaar geleden zijn we gestart met de inloopochtend voor vrouwen met borstkanker. De inloop wordt geleid door een mammacare verpleegkundige en een gastvrouw. Een ervaren raadsvrouw was op de achtergrond aanwezig voor coaching en advies. Uit deze bijeenkomst is ook een wandelgroep ontstaan.

OVERIGE DOELGROEPEN

Ongeneeslijk ziek, en dan
Regelmatig krijgen gasten in ons huis te horen dat ze niet meer behandeld kunnen worden. Een enorme dreun wat een scala aan heftige emoties oproept. Voor deze groep mensen zijn we voornemens de mogelijkheid te creëren dat ze elkaar in ons huis kunnen ontmoeten onder leiding van een ervaren raadsvrouw.

Naasten
De groep naasten wordt gevormd door familieleden en mantelzorgers die ondersteund en ontlast moeten worden. Velen naasten (bv partners) bezoeken ons huis. Partners zijn vaak enorm belast en ze krijgen soms weinig aandacht van hun omgeving. Die aandacht en zorg gaat toch vaak naar de zieke. Partners spreken geregeld met onze raadsvrouwen. Daarnaast besteden we ook aandacht aan het met elkaar in contact brengen van partners. Onder leiding van een raadsvrouw kunnen ze met elkaar in gesprek.

Nabestaanden
Het aflopen jaar hadden we doorlopend een nabestaanden groep in huis die elke 14 dagen bijeen kwam. Na afronding van groep 1 zijn we vrijwel direct gestart met een nieuwe nabestaanden groep.
Nabestaanden zien in we ook deelnemen aan andere activiteiten zoals het koken, de mannenkookgroep en bij de massages.

‘kLEEF! wil in de behoefte aan ondersteuning en begeleiding tegemoet komen door het organiseren van zowel algemene activiteiten als doelgroepsgerichte activiteiten.

Ook wil ‘kLEEF! inspelen op de vraag naar individuele ondersteuning, zowel in het Roparunhuis Auke van der Veen als (op verzoek) bij gasten thuis.

Dit vraagt maatwerk van onze organisatie. Door onze kleinschaligheid (we kennen onze gasten), aard van de organisatie (platte organisatie en medewerkers die op basis van vrijwilligheid werken) kunnen we snel handelen en ons aanbod aan activiteiten vergroten of veranderen.
Voor een overzicht van de huidige activiteiten zie onze website www.stichtingkleef.nl

ORGANISATIE

MEDEWERKERS
De Stichting ‘kLEEF! is een vrijwilligers organisatie. De vrijwilligers vormen het hart van de organisatie. Zonder vrijwilligers zou een huis als het onze geen bestaansrecht hebben. Juist het werken met vrijwilligers maakt ‘kLEEF! tot de organisatie die ze is.

Door vrijwilligers in te zetten is er een enorme betrokkenheid bij de organisatie ontstaan. Professionele krachten hebben vaak minder tijd doordat er altijd een prijskaartje aan hun verrichtingen hangt. Door het werken met vrijwillige GHGV is er veel aandacht, tijd, en betrokkenheid bij de gasten.

Mensen hebben zo hun redenen om bij ‘kLEEF! te willen werken, eigen ervaringen, zingeving zoeken in hun leven, iets willen betekenen voor mensen met kanker.

Het werken met vnl. vrijwilligers brengt een specifieke cultuur en sfeer in een organisatie. Minder zakelijk (maar wel professioneel), minder afstandelijk, veel aandacht voor het persoonlijke. Gemoedelijk en gepassioneerd.

Het streven is dat het werken bij ‘kLEEF! niet vrijblijvend en ook professioneel is.

De vrijwilligers bestaan uit zo n 30 gastheren en gastvrouwen (GVGH) en ongeveer 45 overige medewerkers.

De gastvrouwen en gastheren (GVGH) ontvangen de gasten, bieden een luisterend oor en hebben een duidelijke signaleringsfunctie. Ze zijn er voor de gast. Lief en leed kan gedeeld worden met de gastvrouw of gastheer. Tevens zorgen de gastvrouwen en gastheren voor een aangename omgeving met koffie en thee, kaarsen en warmte. Ze doen wat kleine huishoudelijke klusjes. Mensen die graag bij ‘kLEEF! willen werken als gastvrouw of gastheer krijgen een tweetal sollicitatie gesprekken.

Als er besloten wordt met elkaar verder te gaan komen potentiële GVGH in een trainingsprogramma van ongeveer 5 dagdelen. Daar komt onder meer de betekenis van kanker, medische achtergrond en communicatie aan bod. Na het trainingsgedeelte krijgt men een buddy toegewezen die de gehele inwerkperiode van 2 maanden de nieuweling gaat begeleiden. Na een evaluatiegesprek met leiding en buddy kan men echt gaan beginnen.

Gastvrouwen en gastheren leggen zich vast voor 1 dagdeel per week. Daarnaast biedt de Stichting herhalingstrainingen en werkbesprekingen aan. Deze zijn bedoeld voor collegiale uitwisseling, persoonlijke ontwikkeling, steun en kennisoverdracht. De coördinator van ‘kLEEF! ondersteunt de GVGH en de raadsvrouwen bieden inhoudelijke coaching.

De ontwikkelingen in de maatschappij, de (relatief) jonge groep mensen met kanker, internet en het grote aanbod voor mensen met kanker dwingen ons kritisch naar onszelf en onze organisatie te kijken. Een gezellige activiteit met een vriendelijke, bevlogen docent is van groot belang, maar is niet meer genoeg om te voldoen aan de vraag en behoefte van de gast.

De gast bij ‘kLEEF! is ook een consument die kijkt en zoekt waar de beste hulp/zorg voorhanden is.
Onze kracht is ons grote team van betrokken vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben aandacht en tijd, maar ook oprechte belangstelling voor de gast en voor wat de gast meemaakt. Een schaars goed in tijden van marktwerking en bezuinigingen

De overige vrijwilligers zijn onder meer docenten, activiteitenbegeleiders, masseuses, website medewerker, klusjes mannen, koks, bestuursleden, financieel adviseur. Vele docenten die bij ‘kLEEF! werken zijn onbetaalde professionals. Ze werken vanuit hun beroep bij ‘kLEEF! (bv professionele Yoga docent, bewegingscoach, masseuse maar ze worden niet voor dit werk betaald).
Zo combineren we flexibiliteit, tijd voor de gast, grote betrokkenheid van de vrijwilliger met een professionele werkwijze. Deze cultuur van ‘kLEEF! willen wij zeker behouden voor de toekomst.

Naast deze groep vrijwilligers werken er nog een aantal professionals vanuit andere organisaties bij ons. Onder meer: oncologische verpleegkundige, mammacare verpleegkundige, financieel adviseur. Zij werken op vaste dagen in de week of zijn oproepbaar voor onze gasten.

De gast van 2017 vraagt een aanbod op maat, directe instroom , flexibiliteit in duur van de activiteit en goed getrainde medewerkers. Wij willen onze docenten dan ook nog intensiever coachen en opleiden en meer aandacht besteden aan het werven van professionele mensen die ons ondersteunen vanuit hun werkgebied en ervaren zijn in het begeleiden van mensen met een ernstige ziekte.

HUISVESTING
Het huis wordt nagenoeg om niet gehuurd van de Stichting Vrienden van ‘kLEEF!. Er is in 2012 een bruikleenovereenkomst opgemaakt tussen beide stichtingen. Deze overeenkomst loopt tot 1 januari 2022 met een optie voor nog eens vijf jaar. Jaarlijks worden de gemeentelijke belastingen, verzekeringen en klein onderhoud in rekening gebracht.

Er is een uitvoerige gebruikshandleiding van het huis waarin alle technische zaken van het gebouw en toebehoren beschreven staan. De directeur en coördinator hebben de beschikking over dit plan. Met een aantal bedrijven zijn onderhoudscontracten (o.a. noodverlichtingsinstallatie, brandmeldingsinstallatie, cv installatie) afgesloten. Deze onderhoudscontracten staan in een separaat document geregistreerd. Jaarlijks wordt met de voorzitter/penningmeester de gehele assurantieportefeuille met het intermediair doorgenomen.

Communicatie
De directeur en de voorzitter of een ander bestuurslid vertegenwoordigen de stichting naar buiten.

In 2015 is de website geheel vernieuwd. De website is modern van opzet en toegankelijk. Zaken die belangrijk zijn komen direct op de homepage van de website.

Op de homepage staan nieuwe activiteiten en headlines, ook zijn we starten (eind 2016) met korte you tube filmpjes (1 a 2 minuten) op onze website. Deze filmpjes moeten in het kort overbrengen wat we als inloophuis te bieden hebben.

Facebook
Steeds meer mensen zijn actief op social media. Zo ook is 'kLEEF! vertegenwoordigd op facebook.

Presentaties
Regelmatig worden er in het huis groepen (huisartsen, verpleegkundigen, vrijwilligers van aanpalende organisaties etc) uitgenodigd voor een presentatie. Vast onderdeel daarvan is de film over het huis. De film geeft een goed beeld van wat het huis is en bijna altijd leidt dit tot een interactie met de groep

Als inloophuis willen we zichtbaar zijn in de Apeldoornse samenleving. We laten zien wie we zijn en wat we doen voor mensen met kanker (en hun naasten en nabestaanden).
We merken dat als we nieuwe gasten en bezoekers in het huis ontvangen zij na afloop pas een heel positief beeld hebben van het huis en zich dan pas realiseren wat ‘kLEEF! kan betekenen voor mensen met kanker en hun naasten.

Wij zijn dan ook voornemens zoveel mogelijk mensen, organisatie, business clubs, serviceclubs in ons huis uit te nodigen.

FINANCIEN

De Stichting ‘kLEEF! wordt sinds 1 januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN-nummer van de stichting is 8118 49 892. De ANBI-status betekent o.a. dat de stichting gebonden is aan een aantal fiscale voorwaarden. Een van de grote voordelen is dat de stichting over de ontvangen gelden geen schenkingsbelasting hoeft te betalen.

Sinds het bestaan van de Stichting ‘kLEEF! is zij voor het overgrote deel afhankelijk van sponsors, fondsen en donateurs. Bij het opstellen van de begroting wordt ten aanzien van de inkomsten de grootste voorzichtigheid in acht genomen. De uitgaven worden op basis van de historie en reeds bekende informatie over het boekjaar gedetailleerd begroot. Ten aanzien van de uitgaven wordt “zuinigheid” in acht genomen met dien verstande dat diverse uitgaven een voorwaarde zijn om kwaliteit van dienstverlening aan onze gasten te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

De exploitatie van het huis en het runnen van de organisatie vragen de nodige financiën, waarvan slechts een heel klein deel (middel)lange zekerheid heeft. Dit vraagt elk jaar veel inspanning om de benodigde giften en sponsoring binnen te krijgen.

Voor de laatste jaarrekening verwijzen wij u naar onze website www.stichtingkleef.nl

ACTIES EN EVENEMENTEN
Sinds het bestaan van de Stichting ‘kLEEF! is zij voor het overgrote deel afhankelijk van sponsors, fondsen en donateurs. 'kLEEF! organiseert elke jaar drie grote evenementen die ‘kLEEF! jaarlijks organiseert t.w. ‘kLEEF! Run Paleis Het Loo, het Walking Summer Dinner en de ‘kLEEF! Collecte.

'kLEEF! wil streven naar een sponsorplan, waarmee naast activiteiten en projecten ook een groter deel van de exploitatie op langere termijn gedekt wordt.

SAMENVATTING

Het inloophuis is sinds 1 oktober 2004 open. In de loop van de afgelopen jaren is duidelijk gebleken dat er behoefte is aan een inloophuis als het onze. De organisatie is professioneler geworden. Kwaliteit staat hoog in ons vaandel. De naam ‘kLEEF! is bij velen in Apeldoorn bekend.

Er zijn echter nog voldoende uitdagingen in deze veranderde omgeving. Door organisaties maar ook door particulieren worden activiteiten aangeboden zoal die door ‘kLEEF! al vele jaren aangeboden worden.

Wij onderscheiden ons en zullen dit zeker blijven doen door onze gasten, mensen met kanker, hun naasten en nabestaande centraal te stellen. Onze uitdaging is en blijft steeds weer met nieuwe initiatieven te komen voor onze gasten en goed te luisteren waar gasten behoefte aan hebben. Door onze kleinschaligheid kunnen wij snel op de vraag inspelen

Het blijft een uitdaging om meer potentiele gasten te bereiken. Wij denken dat met onze vernieuwde website en het periodiek vertonen van korte films op de website, wij steeds meer mensen met kanker zullen bereiken. Daarnaast spelen social media een steeds belangrijker rol in de communicatie naar buiten. Wij blijven doorgaan ‘kLEEF! waar mogelijk te presenteren aan de inwoners van Apeldoorn.

Onze relatie met de professionals in de zorg is goed te noemen. Wij blijven steeds alert op nieuwe ontwikkelingen in de zorg.

‘kLEEF! is een vrijwilligersorganisatie. De inkomsten van ‘kLEEF! bestaan voornamelijk uit giften en donaties. Ons beleid om veel aandacht te schenken aan onze sponsors zetten wij zeker voort. We merken dat aandacht op prijs gesteld wordt en we denken ons ook daarin te onderscheiden van anderen.

Het inloophuis is een prachtig huis met gemotiveerde vrijwilligers en medewerkers. Wij zijn er trots op en ervan overtuigd dat dit basis is om ook in de toekomst onze gasten te kunnen ondersteunen en bij te staan in een moeilijke fase in hun leven.

Een compliment aan alle vrijwilligers en medewerkers die er voor zorgen dat het inloophuis niet meer weg te denken is in de Apeldoornse samenleving.

Bestuur en directie
Stichting ‘kLEEF!
Roparunhuis Auke van der Veen